Disclaimer

Zoeken

Onze website is met de grootste zorg opgezet. Toch kan het zijn dat bepaalde zaken niet correct zijn of als niet correct worden opgevat.
 
Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
 
Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
 
Logo's van derden
Deze site bevat geregistreerde en niet-geregistreerde logo's van derden. Wij hebben echter geen enkele bedrijfsmatige relatie met die bedrijven. Mocht u van mening zijn dat een logo onterecht is opgenomen, dan vernemen we dat graag en zullen vervolgens passende maatregelen nemen.